Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 08 2015

obsessionnight
2439 660d 500
Reposted fromcrispybones crispybones viakubaf kubaf
obsessionnight
obsessionnight
3368 da66
obsessionnight
Uwielbiam słyszeć ‘jesteś moja’. Uwielbiam, kiedy z taką lubością to podkreślasz jednocześnie przyciągając mnie do siebie. To takie niesamowite: należeć do kogoś, być przez kogoś chcianym, być dla kogoś tak ważnym, że nie mógłby już bez ciebie zasnąć.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromifyouleave ifyouleave viacoldworld coldworld
obsessionnight
obsessionnight
obsessionnight
obsessionnight

December 20 2014

obsessionnight
2838 0154
obsessionnight
obsessionnight

December 14 2014

obsessionnight
9919 05d4
obsessionnight
1763 afcc 500
Reposted fromneedtochange needtochange viakubaf kubaf
obsessionnight
Reposted frombeyooonce beyooonce viacoldworld coldworld
obsessionnight
6845 0fda
Ciemność, ciemność widzę
obsessionnight
obsessionnight
8485 8071
"Wierzę, że śmiech jest najlepszym spalaczem kalorii. Wierzę w pocałunki, dużo pocałunków. Wierzę w bycie silnym, kiedy wygląda na to, że wszystko idzie w złym kierunku. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny są tymi najpiękniejszymi. Wierzę, że jutro jest nowy dzień i wierzę w cuda."

 — Audrey Hepburn
obsessionnight
2671 7822
"Zjeść ludzia? Nie, ukocham."
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl